Zoom in Regular Zoom out
A
A
A

Tijekom dvotjednog boravka na Odjelu za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku suradnica Anastazija Huđ određivala je potencijalnu aktivnost ekstracelularnih hidrolitičkih enzima u tlu spektrofotometrijskom metodom  s para- nitrofenol / para – nitroanilin surogatnim supstratom – fosfataza, beta – glukozidaza, aril – sulfataza, glukozaminidaza, glicin – proteaza. Također, određivana je i potencijalna aktivnost ekstracelularnih oksidacijskih enzima u tlu spektrofotometarskom metodom s L-DOPA surogatnim supstratom – fenol oksidaza, peroksidaza i glukoza oksidaza.